Terug naar overzicht
Programma 'Volwaardig Leven'

Nederland telt ruim 17 miljoen mensen, met verschillende talenten én beperkingen. Ongeveer 2 miljoen mensen hebben een zodanige beperking dat zij dagelijks - letterlijk en figuurlijk - tegen obstakels en belemmeringen aanlopen. Ongeveer 130.000 mensen hebben dagelijks intensieve zorg en ondersteuning nodig uit de Wet langdurige zorg.

We spreken van ‘mensen met een beperking’ of - in de volksmond – van ‘gehandicapten’, ‘invaliden’ dan wel ‘mindervaliden’. Het zijn aanduidingen die in de loop der jaren veranderden. In 1928 werd de Nederlandsche Vereeniging AVO ('arbeid voor onvolwaardigen' ) opgericht. De buurvrouw had vroeger ‘een ongelukkig kind’. Kinderen waren ‘gebrekkig en mismaakt’. De termen zijn in de loop der jaren veranderd en getuigen van de emancipatie die de afgelopen (tientallen) jaren heeft plaatsgevonden. 

De veranderde termen hebben - nog steeds - één ding gemeen: ze doen geen recht aan de enorme diversiteit die schuilgaat achter dergelijke algemene begrippen. Mensen met een beperking zijn uniek als persoon en in hun beperkingen. Ze passen gelukkig niet in één kader en maken (daarom) vaak - op een of andere manier - gebruik van de bestaande wettelijke kaders, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Of men ’beweegt’ zich op het snijvlak van de verschillende wetten.

Daarom voeren we verschillende programma’s uit die zich specifiek of ten dele richten op mensen met een beperking. Zo heb ik u voor de zomer het programma Onbeperkt meedoen! en Zorg voor de Jeugd doen toekomen. Gemeenschappelijk doel is dat mensen met een beperking (van alle leeftijden) en hun naasten beter naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Dat geldt ook voor het derde programma Volwaardig leven, voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg. Het programmaplan en de hertaalde versie daarvan, bied ik u hierbij aan. Voorliggend programma richt zich op mensen in de Wet Langdurige Zorg, hun naasten en hun zorgverleners. Ook de grensgebieden met de Wlz komen in het programma aan bod. Net als in de eerder genoemde progamma’s staan ook hier thema’s zoals goede zorg en ondersteuning, voldoende passende plaatsen en toerusting van professionals centraal. In het programma Volwaardig leven is er, naast deze thema’s, ook specifiek aandacht voor naasten.

Programma Volwaardig leven

Doel van Volwaardig leven is het toekomstbestendig maken van de gehandicaptenzorg en complexe zorg. We willen (het gevoel van) afhankelijkheid verminderen, zowel voor de mensen met een beperking als voor hun naasten. We willen dat zij zo meer kwaliteit van leven ervaren. En we willen dat mensen beter naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

De gehandicaptenzorg en de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Persoonsgerichte zorg en reflectie in teams zijn daarbij speerpunten, conform het kwaliteitskader van de sector. Met het programma Volwaardig leven willen we aansluiten bij deze tendens. Tegelijkertijd zien we ook volop kansen voor verbetering. Regelmatig zijn er signalen dat de beschikbare zorg en ondersteuning niet langer gelijk loopt met de behoeftes van de doelgroep. Dat blijkt uit de vele gesprekken hierover met mensen met een beperking, hun naasten, belangenorganisaties, professionals, bestuurders, wetenschappers en andere betrokkenen. Het is onze opdracht om de gehandicaptenzorg en complexe zorg passend en toekomstbestendig te maken. We gaan dit doen door te investeren in:

1. Een kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met een beperking. Dit doen we door te zorgen voor deskundige zorgmedewerkers die trots zijn op hun vak, het stimuleren van werken met nieuwe technieken en methoden, te zorgen dat er meer tijd voor de mensen is en minder tijd voor papierwerk en door meer kennis ontwikkelen en verspreiden over de gehandicaptenzorg.

2. Er komen regionale ambulante teams en 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Regionale ambulante teams kunnen te hulp schieten als er extra ondersteuning bij de zorg nodig is. Daarbij kan zo nodig gebruik worden gemaakt van één van de 100 extra zorgplekken.

3. Het meer ontzorgen van naasten. We gaan onder meer zorgen dat 450 mensen met een beperking en hun naasten in ieder geval de komende 2 jaar begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner krijgen, die hen kan helpen bij al het regelwerk rond de zorg.

Het programma Volwaardig leven richt zich op mensen in de Wet Langdurige Zorg, hun naasten en hun zorgverleners.

Download 'Programma volwaardig leven.'

Download 'Programma Volwaardig leven eenvoudig verteld'

Minister De Jonge heeft het programma Volwaardig leven naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy