Terug naar overzicht
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) geopend voor WLZ initatieven

Bent u initiatiefnemer van - of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement met ook WLZ zorg. De regeling richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. De stimuleringsregeling onderscheidt 3 fasen: de initiatiefase, de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase. U kunt voor de initiatieffase SWZ-subsidie aanvragen bij RVO tot en met 31 december 2020. Voor de andere 2 fasen zijn de banken aan zet (deze worden opengesteld begin april 2020). 

Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 19 februari 2020. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de regeling en wordt het doen van een aanvraag gemakkelijker. De wijzigingen maken de bouw van meer alternatieve woonvormen voor senioren mogelijk.

Een onderdeel van de SWZ is dat bewoners en sociale ondernemers een subsidie kunnen krijgen om de haalbaarheid van de woonvorm te onderzoeken. De belangrijkste wijzigingen in deze initiatieffase zijn:

  1. Verbreding van de doelgroep
  2. Verbreding en vereenvoudiging van de subsidiemogelijkheid in de initiatieffase

Verbreding doelgroep

Met de verruiming komen behalve wooninitiatieven voor ouderen ook initiatieven in aanmerking van ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Door de verwachte vraag naar verpleeghuiszorg is stimulering van deze kleinschalige wooninitiatieven gewenst.

Verbreding en vereenvoudiging subsidiemogelijkheid

Er komen meer mogelijkheden om subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen. De vereiste dat de subsidie alleen in te zetten is voor een externe procesbegeleider vervalt. Alle kosten die verband houden met het onderzoeken van de haalbaarheid van een woonzorgarrangement komen straks in aanmerking.

De administratielast vermindert. Het subsidiebedrag is niet meer afhankelijk van een percentage van de kosten: het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal te realiseren wooneenheden en bedraagt € 1.000 per wooneenheid. De totale subsidie blijft maximaal € 20.000. Voorwaarde voor een subsidie is dat de verklaring van de gemeente voor een locatie niet ouder mag zijn dan 1 jaar.

Latere wijzigingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt nu welke aanpassingen aan de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase het eenvoudiger maken voor initiatiefnemers om nieuwe woonvormen te laten financieren.

Fase 1: de initiatieffase is nu geopend: 

Lees hier meer informatie over de stimuleringsregeling wonen met zorg 

Klik hier Om direct een aanvraag doen  

KenniZ is blijvend in gesprek gebleven met de RVO over welke voorwaarden van toepassing zijn. Zo was de regeling vooral bedoeld voor nieuwe initiatieven (nieuwbouw of als er sprake is van een bestemmingswijziging) met de focus op wonen, waarbij ouderen (55+) geclusterd gaan wonen met geen tot een lichte zorgvraag. Velen starters zijn door KenniZ in contact gekomen met de RVO en door in gesprek met VWS wordt de regeling nu ook opensteld voor WLZ woonzorginitiatieven. Een mooie ontwikkelingn voor de (startende) zorgondernemers in heel Nederland. 

Regeling & budget

De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden (er geldt geen maximum meer). In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.

De regeling bestaat uit 3 onderdelen:

Fase 1: Initiatieffase in deze fase onderzoekt en toetst u de haalbaarheid van het initiatief. De Staat verstrekt een subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgarrangement. Voor deze fase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. Hiermee zijn naar schatting tussen de 70 en 90 plannen te realiseren. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000.

Als u subsidie aanvraagt voor de initiatieffase, moet u als bijlagen meesturen:

a. Een verklaring van uw gemeente dat er een locatie beschikbaar is voor de ontwikkeling van het woonzorgarrangement, dan wel dat zij zich inspant een locatie beschikbaar te stellen. Dit moet een officiële brief van burgemeester en wethouders zijn. Deze brief mag niet ouder zijn dan 1 jaar

b. Een projectomschrijving met een planning en een begroting van de kosten die samenhangen met het onderzoeken van de haalbaarheid.

Fase 2: Planontwikkelfase de periode waarin u het projectplan voor een woonzorgarrangement ontwikkelt en de bouw voorbereidt. De Staat stelt zich voor 90% borg voor de lening die een aangesloten bank verstrekt in deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 10 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 180.000 (90% van € 200.000). Hiermee zijn jaarlijks minimaal 55 projecten te financieren.

Fase 3: Bouw/nafinancieringsfase: de periode waarin u het woonzorgarrangement realiseert en aansluitend (ver)huurt of (ver)koopt. De Staat stelt zich borg voor een achtergestelde lening van maximaal 15% van de stichtings- of verwervingskosten bij deze fase. De regeling maakt jaarlijks borgstellingen tot € 46,8 miljoen voor leningen in deze fase mogelijk. Per plan is de borging maximaal € 1.600.000 (80% van € 2.000.000). Naar verwachting zijn hier jaarlijks circa 50 projecten mee te financieren. Voor 2019 zal dit aantal mede door de lange doorlooptijd van deze projecten lager zijn.

Fase 1 is vanaf 19 februari 2020 geopend, naar verwachting gaat fase 2 en 3 open begin april 2020. KenniZ houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Aanvullende voorwaarden Initiatieffase

  • De subsidie die u voor de initiatieffase kan aanvragen is bedoeld om 50% van de kosten voor het opstellen van een haalbaarheidsplan te dekken.
  • In het haalbaarheidsplan toetst u of de initiatiefnemers het woningbouwproject kunnen realiseren, wat resulteert in een haalbaarheidsrapport.
  • U vraagt hiervoor ondersteuning aan van een professionele onafhankelijke procesbegeleider. Onafhankelijk wil zeggen dat hij/zij niet gebonden of verbonden is aan een architect, bouwbedrijf, projectontwikkelaar of andere bij de realisatie van het woonzorgarrangement betrokken partij.

KenniZ als onafhankelijke procesbegeleider

KenniZ ondersteunt de zorgondernemer hierbij door het delen van kennis, expertise en ondersteuning door onze inhoudelijke experts. U krijgt vanuit ervaren zorgondernemers tips & inzichten over de haalbaarheid van uw droom, plan of gewenste zorglocatie. KenniZ ondersteunt de zorgondernemer als onafhankelijke procesbegeleider. De invulling van de Start Up bijeenkomsten, met de collectieve & individuele begeleiding sluit dit direct aan bij de stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg. 

KenniZ ondersteunt u bij: 

- Het vormgeven en indienen van de aanvraag; 

- Initiatiefase begeleiding & toetsing: conceptontwikkeling, haalbaarheidstoets (zowel kwalitatief als financieel), marktanalyse (doelgroep bepaling, tariefstelling en schaalgrootte), bouwtechnische toetsing (plan van eisen t.a.v. de doelgroep & functionele inrichting van het gebouw). 

- Middels Start Up bijeenkomsten komt u in gesprek met andere zorgondernemers om uw plan te toetsen, ideeen uit te wisselen en de haalbaarheid te vergroten

- Ook tijdens de planontwikkelfase en bouw/nafinancieringsfase biedt KenniZ ondersteuning bij het vormgeven van alle proccesen die nodig zijn om 'goed voorbereid' een woonzorginiatief te starten en/of doorontwikkelen. 

Meer weten en ondersteuning nodig?

Raadpleeg de geldende wetgeving 

Wilt u graag meer informatie over deze stimuleringsregeling. KenniZ werkt samen met de RVO om ondernemers te ondersteunen. Stuur uw gegevens/vraag naar deanie@kenniz.nl, t.a.v. 'Ondersteuning Stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg' en wij nemen contact met u op. 

Bron: RVO en KenniZ 

 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy