Terug naar overzicht
Verslag Inspiratiesessie 'Zorginkoop 2021-2023' Bent u er klaar voor?

Op dinsdagmiddag 14 juli 2020 kon voor de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus een Inspiratiesessie door Kenniz worden georganiseerd. Deze keer weer ter kantore van Eldermans|Geerts te Zeist. Centraal stond de zorginkoop van de langdurige zorg. Eind mei 2020 is door Zorgverzekeraars Nederland en alle regionale Zorgkantoren het inkoopbeleid gepubliceerd voor de komende jaren. Aanleiding dus om te kijken naar de belangrijkste wijzigingen in het inkoopbeleid. Tijdens deze middag is onder andere aandacht besteed aan belangrijke elementen uit het landelijk inkoopkader 2021-2023, de aandachtspunten van de regionale zorgkantoren, tips & tricks bij de contractering, de Governancecode zorg 2017, de aanhangige procedures en de Wmcz 2018. Een volle middag dus.

Zorginkoop 2020

Landelijk inkoopkader

Met het inkoopkader van 2021-2023 wordt vanaf 2021 een nieuw inkoopsysteem geïntroduceerd door zorgkantoren. Alle zorgkanten (behalve Menzis en DSW in verband met een meerjarig inkoopbeleid) zullen vanaf 2021 eenzelfde basistarief hanteren voor alle zorgprestaties. Dit betreft een bepaald percentage van het maximale NZa-tarief. Bovenop dit basistarief is een opslag mogelijk. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor de opslag indien zij werken aan één van de in het inkoopkader genoemde elementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. Zorgkantoren zullen regionaal aangeven wat zij verwachten van zorgaanbieders bij het uitwerken van deze elementen. Tussen zorgkantoren en zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de exacte invulling van de elementen voor de opslag. 2021 betreft een overgangsjaar, daarom is voor 2021 een basistarief vastgesteld van 94% van het maximum NZa-tarief met aanvullend een mogelijkheid voor een opslag van 2%. Zorgaanbieders die in 2020 een tarief ontvingen dat lager was dan 96% kunnen niet in aanmerking komen voor 96% van het NZa-tarief.

Type zorgaanbieder

Voor de inschrijving van Wlz-contractering dienen er veel documenten aangeleverd te worden. Daarbij maakt het ook nog eens verschil of de zorgorganisatie een geheel nieuwe zorgaanbieder betreft of een bestaande zorgaanbieder. Van belang is dat bij het zorgkantoor onder nieuwe zorgaanbieder niet wordt verstaan een instelling die voor het eerst aanvangt met zorglevering. Het zorgkantoor beschouwt een zorgaanbieder als nieuw als deze voor het eerst contracteert met het betreffende zorgkantoor. maar wel met een ander zorgkantoor is gecontracteerd (bestaande zorgaanbieder maar nieuw voor zorgkantoor) of als deze in 2020 nog met geen enkel zorgkantoor een overeenkomst heeft of in 2020 slechts gedeeltelijk gecontracteerd was (nieuwe zorgaanbieder). Een bestaande zorgaanbieder dient slechts een bestuursverklaring te overleggen aan het zorgkantoor indien hij al gecontracteerd is met het betreffende zorgkantoor. Een nieuwe zorgaanbieder dient een bestuursverklaring, een ondernemingsplan en onderbouwende stukken aan te leveren aan het zorgkantoor bij de inschrijving. Het is daarom noodzakelijk om bij de inschrijving vast te stellen tot welk type zorgaanbieder je behoort. Tevens kan dit invloed hebben op de duur van de overeenkomst.

Inloopbeleid

Naast het landelijk inkoopkader hanteren zorgkantoren ook regionaal nog hun eigen beleid. Het is daarom nodig om aanvullend te kijken naar de specifieke eisen die zorgkantoren stellen aan zorgaanbieders. Daarnaast kunnen zorgkantoren een afwijkende tijdsplanning hanteren voor de contractering. Houd dus niet enkel rekening met de termijnen uit de landelijke tijdsplanning. De meeste zorgkantoren hanteren voor inschrijving het inkoopportal van VECOZO. Alleen Menzis en Zilveren Kruis gebruiken afwijkende programma’s. Zo gebruikt Menzis Negometrix en Zilveren Kruis gebruikt Mendix. Voor een inkoopportal is meestal een certificaat nodig, het kan tijd in beslag nemen om zo’n certificaat te verkrijgen. Wees daarom op tijd met de aanvraag hiervan!

Tips & Tricks

Na de publicatie van een inkoopbeleid door Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren kunnen zorgaanbieders vragen stellen over het inkoopbeleid. Dit kan binnen een bepaalde periode. In 2020 konden zorgaanbieders tot en met 15 juni vragen stellen. De vragen en de antwoorden hierop worden door het zorgkantoor gepubliceerd in een Nota van Toelichting. Mocht je later in een discussie terecht komen met het zorgkantoor, dan kan je met de Nota van Toelichting aantonen dat je hier vragen over hebt gesteld. Hiermee voorkom je dat jouw rechten komen te vervallen. Ook indien je geen vragen hebt gesteld, is het verstandig om de Nota van Toelichting te bestuderen, omdat hiermee onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Het advies is om daarnaast tijdig te beginnen met de voorbereiding op de inschrijving. Het kan namelijk nodig zijn dat de statuten van jouw onderneming aangepast dienen te worden of dat er nog stukken ontbreken die opgesteld moeten worden. Omdat je in deze afhankelijk bent van externe partijen die jou ondersteunen, zoals een advocaat, notaris of accountant, raden wij aan om op tijd deze externe hulp in te schakelen.

Governancecode zorg 2017

Het Inkoopkader langdurige zorg vereist dat de statuten dan wel de relevante reglementen van een zorgaanbieder de Governancecode Zorg 2017 (de Code) voldoende borgen. De Code bestaat uit zeven principes waaruit diverse voorwaarden volgen waar de governance van een zorgaanbieder aan dient te voldoen. De voorwaarden zien o.a. toe op goed bestuur en toezicht. Het is van belang om goed te bekijken of de belangrijkste zaken uit de Code wel in de statuten zijn opgenomen. Blijkt voor het zorgkantoor onvoldoende dat de principes in de statuten of de reglementen zijn geborgen dan kan dit leiden tot een afwijzing. De meeste zorgkantoren hanteren een strikt beleid ten aanzien van de naleving van de Code. Zij verlangen ook van kleine zorgkantoren dat zij de Code geheel naleven.

Kort geding procedures

Er is kritiek gekomen op het nieuwe inkoopsysteem van de zorgkantoren zoals dat vanaf 2021 zal gaan gelden. Daarom hebben diverse zorgaanbieders een kort geding gestart en hun bezwaren hierover aan de rechter voorgelegd. De behandeling van het kort geding is echter pas op 10 september 2020, ruim na de deadline van de inschrijving. Dat betekent niet dat zorgaanbieders de uitkomst van deze procedure kunnen afwachten voor hun inschrijving. Zorgaanbieders zijn ondanks deze procedure gehouden om zich voor 31 juli 17:00 in te schrijven voor de contracteerronde van 2021. Indien de rechter oordeelt dat het basistariefpercentage van 94% rechtmatig is, of de vorderingen van de eisende partijen worden afgewezen, dan krijgen de zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven de mogelijkheid om binnen twee weken na de datum dat uitspraak is gedaan hun inschrijving alsnog (i) gestand te doen of (ii) in te trekken. Zorgaanbieders die ervoor kiezen om niet tijdig in te schrijven, krijgen niet de kans dat na sluiting van de inschrijftermijn alsnog te doen.

Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat het basistariefpercentage van 94% niet in stand kan blijven, dan zullen de Zorgkantoren de voorwaarden van het inkoopbeleid aanpassen zodat aan het vonnis uitvoering wordt gegeven (passend binnen de kaders van het inkoopbeleid). Na bekendmaking van die wijzigingen krijgen de zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven de mogelijkheid om binnen twee weken hun inschrijving alsnog (i) gestand te doen met akkoordverklaring van de wijzigingen of (ii) in te trekken. Indien de voorzieningenrechter (om wat voor reden dan ook) niet tot een uitspraak komt, dan zullen de huidige tariefpercentages uit de inkoopdocumenten 2021-2023 gehandhaafd blijven

Wmcz 2018

Het landelijk inkoopkader verlangt van zorgaanbieders dat zij conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 een cliëntenraad hebben ingesteld indien zij daartoe verplicht zijn. Het instellen van een cliëntenraad dient uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst aantoonbaar te zijn gebeurd en op een eerder moment wanneer dat dat op grond van de Wmcz 2018 is vereist. Sinds 1 juli 2020 is de Wmcz aanzienlijk gewijzigd. Niet alleen is de reikwijdte van de wetgeving aangepast, ook heeft de cliëntenraad ten aanzien van nieuwe onderwerpen advies- en instemmingsrecht gekregen, alsmede andere in de wet genoemde rechten. Het is voor zorgaanbieders van belang om vast te stellen of zij op basis van deze nieuwe bepalingen van de Wmcz 2018 verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook van belang dat de medezeggenschapsregeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe bepalingen van de Wmcz 2018.

Kortom, ook de Wmcz 2018 vraagt de nodige aandacht voor de inschrijving voor een Wlz-overeenkomst.

Heb je hierover vragen, stuur deze dan naar het KenniZ secretariaat.  Wij, en onze partner Eldermans | Geerts, helpen wij graag. 

Voor iedereen die aanwezig was, is tevens de presentatie van de dag beschikbaar. Zou je deze ook willen ontvangen, stuur dan je verzoek naar KenniZ secretariaat

Wij wensen al onze leden succes met de inkoop voor aankomend jaar! 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

 

 

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.12