Terug naar overzicht
WTZi wordt Wtza in 2022

Vanaf 2022 wordt de toelatingsprocedure, zoals beschreven in de huidige Wet toelating zorginstellingen (WTZi), vervangen door een nieuwe systematiek met toelatingsvergunning. Deze is opgenomen in de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza en AWtza).

Wat is anders?

De Wtza voert een vergunningsprocedure en een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders in. Daarnaast worden eisen gesteld aan het intern toezichthoudend orgaan.

Nieuwe én bestaande instellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen, en instellingen die met meer dan 10 zorgverleners (inclusief uitbesteding) Zvw of Wlz zorg (doen) verlenen moeten beschikken over een vergunning. Wmo-zorg valt hier dus buiten. Het ontbreken van een vergunning kan een boete opleveren van maximaal € 87.000. Er is wel een overgangsfase.

Drie categorieën voor vergunningplicht

De wet onderscheidt grofweg drie categorieën.

Een bestaande WTZi-toelating  wordt omgezet in een Wtza-vergunning. Dat geldt niet voor zorgaanbieders die op grond van de WTZi van rechtswege toegelaten waren en dus niet zelf actief een WTZi-toelating moesten aanvragen. Maar wel is artikel 7 Uitvoeringsbesluit Wtza van toepassing en die geldt ook voor deze categorie. Dat heeft invloed op bijvoorbeeld de statuten van de zorgaanbieder. Zo mag een interne toezichthouder of een aantal beschreven familieleden of levensgezel geen aandelen in de instelling meer houden (voorheen gold een maximum van 10 procent). Ook moet in de statuten zijn vastgelegd dat de toezichthouder moet bestaan uit ten minste drie personen. Als de statuten hier niet op zijn ingericht, moet dat voor 1 januari 2022 gebeuren.

Is sprake van een van rechtswege WTZi-toelating en valt de zorgaanbieder binnen het bereik van de Wtza-vergunnging (zie hiervoor), of maken onderaannemers deel uit van de groep waarvan de hoofdaannemer zelf geen enkele zorg verleent, dan moet binnen 2 jaar na 1 januari 2022 een vergunning worden aangevraagd. En uit de statuten van onderaannemers moet blijken dat het toezichthoudend orgaan voldoet aan de in de Wtza c.q. het Uitvoeringsbesluit Wtza genoemde eisen.

De laatste categorie betreft nieuwe instellingen. Deze instellingen moeten voor aanvang van die zorg een vergunning aanvragen.

Meldplicht

De Wtza introduceert ook een meldplicht. Als het goed is staan de entiteiten die zorg zoals bedoeld in de Wkkgz verlenen of laten verlenen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Zo niet, dan moet u deze tijdig aanmelden. Daar vindt u ook een kwaliteitscheck. De meldplicht geldt ook voor jeugdhulpaanbieders op grond van de Jeugdwet, maar niet voor zorgaanbieders die uitsluitend op grond van de Wmo diensten verlenen.

Tot slot

Zoals bij de komst van elke nieuwe wet is het devies dat een goede voorbereiding loont. Zeker omdat een statutenwijziging aan de orde kan zijn ten gevolge van deze wetswijziging, doen zorgaanbieders er goed aan de voorbereiding niet te lang meer op de plank te laten liggen.

kennisseminar-wtza-per-1-januari-2022-wat-betekent-het-voor-de-zorgorganisatie-9-november-2021

Op 9 november a.s. organiseert KenniZ partner Eldermans|Geerts een kennisseminar over de gevolgen van de Wtza voor zorgaanbieders. Daar informeren wij u graag over wat de Wtza voor u betekent.

Voor meer informatie, ook over de overige verplichtingen, verwijzen wij naar andere artikelen van ons over de Wtza:
Let op: Wet toetreding zorgaanbieders op komst!
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): de verplichtingen op een rij.

bron: Eldermans|Geerts

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten 

 Portalise logo blauw staand met icoon en payoff