Terug naar overzicht
Financiële & juridische vraagstukken voor kleinschalige woonzorgondernemers tijdens de inspiratiesessie

Op donderdag 12 maart was een mooie groep kleinschalige woonzorgondernemers bijeen bij de inspiratiesessie van maart: ‘Direct aan de slag met jouw financiele en juridische vraagstukken’. De kans om de fiscale positie van jouw onderneming, zowel zakelijk als privé, eens goed onder de loep te nemen. De juridische, en fiscale zorgitems werden behandeld waar je in 2020 rekening mee moet houden. Ook is er uitgebreid gekeken naar de nieuwe wet-en regelgeving die van belang zijn en waar je je alvast op kunt gaan voorbereiden.

De aanwezigen hebben de middag beoordeeld met een 7! Hartelijk dank voor jullie inspirerende aanwezigheid & het delen van ervaringen. 

Tijdens deze middag waren we te gast bij onze nieuwe samenwerkingspartner Eldermans I Geerts in Zeist. Bedankt voor de gastvrijheid!

Wmcz 2018

De middag werd gestart door Carolien Ham van (jurist bij Eldermans I Geerts). Zij gaf een duidelijk verhaal over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (wmcz 2018). Per 1 juli 2020 zal de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) worden vervangen door de Wmcz 2018. De reikwijdte van de Wmcz 2018 wijkt af van de huidige Wmcz. Het kan dus zijn dat een zorgaanbieder onder de huidige reikwijdte niet onder de Wmcz valt maar vanaf 1 juli 2020 wel onder de Wmcz 2018. De Wmcz 2018 hanteert twee grenzen bij de beoordeling of een instelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen: er wordt in de regel door meer dan 10 zorgverleners zorg verleend όf er wordt in de regel meer dan 25 zorgverleners zorg verleend. De grens die gehanteerd dient te worden is afhankelijk van het type instelling en het type zorg dat wordt verleend.

Het is zorgaanbieders aan te raden om tijdig te bekijken of zij per 1 juli a.s. aan de verplichten van de Wmcz 2018 voldoen, en zo ja welke verplichtingen voor hen gelden.

Daarna namen Daniel Post en Karik van Berloo (advocaten bij Eldermans | Geerts) het stokje over om een aantal thema's door te nemen in de juridische zorgwereld en hoe je hier als zorgondernemer mee om kan gaan wanneer je stuit tegen een probleemstuk.

karik en daniel copy copy copy copy

Toezichthouders (IGJ, NZa en AP)

Wat al snel naar voren komt, is dat veel zorgondernemers het moeilijk vinden wanneer de IGJ een onverwacht bezoek komt brengen en daarbij de vraag stelt om dossiers te mogen in kijken. Laat je ze in alle dossiers kijken of helemaal niet? Er zijn een aantal alternatieven om zo toch te voldoen aan het verzoek van de IGJ, maar tegelijkertijd de controle bij jezelf te houden. Vraag IGJ in ieder geval waarom het noodzakelijk en proportioneel is dat IGJ in de behandeldossiers wenst te kijken. IGJ heeft immers slechts een inzagebevoegdheid indien de inzage noodzakelijk is voor de toezichthoudende taak én als het gebruik proportioneel en evenredig is. Vraag jezelf dus af; wie wil in het dossier kijken en waarom?

Eldermans I Geerts heeft een stappenplan ontwikkeld met daarin tips en tricks voor een bezoek van IGJ. Dat stappenplan is hier te downloaden.  


Zorgovereenkomst

Hoewel de afspraken tussen een patiënt en een zorgverlener vaak niet officieel schriftelijk worden vastgelegd – denk bijvoorbeeld aan de patiënt die bij de tandarts voor controle komt – is dit wel van groot belang. Dit is namelijk van belang voor de momenten waarop een discussie ontstaat over de te leveren zorg en/of de vergoeding die daarvoor is afgesproken. Sinds 1 april 2017 geldt voor de zorgovereenkomst met betrekking tot zorgverlening vanuit een PGB een verplicht format van de Sociale Verzekeringsbank. Bij het maken van de afspraken is tevens van belang dat bekeken wordt of de patiënt ter zake wilsbekwaam is. Mogelijk is de patiënt ter zake wilsonbekwaam om beslissingen te maken en is goedkeuring van een vertegenwoordiger nodig (zoals een curator, mentor of een schriftelijk gevolmachtigde). Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg betreft een groot thema. Daarom zal Kenniz in samenwerking met Eldermans|Geerts op 14 mei a.s. een masterclass ‘Vertegenwoordiging van bewoners in de kleinschalige zorg: familieleden, bewindvoerders en mentoren’ organiseren. Tijdens deze masterclass zal uitvoerig stilgestaan worden bij de knelpunten die zorgaanbieders ondervinden in de praktijk bij vertegenwoordiging van cliënten.

Wtza

Zorgverleners die vanuit de Zvw en Wet langdurige zorg gefinancierde zorg verlenen en dit willen declareren bij de zorgverzekeraar dienen momenteel een toelating te hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi zal echter op korte termijn deels plaats moeten maken voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza brengt voor nieuwe én bestaande zorgaanbieders een meldplicht in het leven. Naast de meldplicht geldt voor Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of die met meer dan 10 zorgverleners Zvw of Wlz zorg verlenen dat zij een toelatingsvergunning dienen te hebben. Er bestaan nog verschillende onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van de Wtza.

Materiële (dossier)controles door de zorgverzekeraar / het zorgkantoor

Uitgangspunt van de AVG is dat het verboden is om gegevens over de gezondheid van een persoon te verstrekken. Daar zijn echter uitzonderingen op mogelijk. Op grond van de Wet Langdurige Zorg en de Regeling langdurige zorg dient (kort gezegd) de gecontracteerde zorgaanbieder in het kader van een materiële controle medische gegevens te verstrekken. Wel dient de zorgaanbieder bij het verzoek van het zorgkantoor na te gaan of de opgevraagde medische gegevens noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het controledoel en of de gegevens passen binnen het controledoel. Daarnaast dienen de opgevraagde gegevens proportioneel te zijn: er zijn geen andere minder ingrijpende alternatieven waarop het zorgkantoor de controle kan afronden. Het is daarom van belang dat een zorgaanbieder bij een verzoek om medische informatie door een zorgkantoor het specifieke controleplan opvraagt zodat bovenstaande punten beoordeeld kunnen worden.

andre copy

André Loesink (Belastingadviseur bij Westerveld & Vossers) nam in het laatste gedeelte van de middag de gelegenheid om over de status te vertellen van het financiele stuk rondom personeel in de zorg.

High ligths

* GEEN proeftijd voor een contract van 6 maanden

* Voorwaarde voor een lage premie, van belang is om het arbeidscontract te checken. Is deze aanwezig? Is deze gedateerd? Staan beide handtekeningen op het contract? Zo niet, dan kan je ervoor kiezen een nieuw contract op te maken of een addendum >> VOOR 1 juli 2020 regelen (tijdens de sessie werd de datum van 31 maart 2020 genoemd, dit is ondertussen veranderd)

* DBA; onduidelijk is wat de vervanging van deze wet zal zijn.

* Uitlenen personeel; onder strikte voorwaarden vrijgesteld (maak verschil tussen structureel en niet-structureel ter beschikking stellen)

* Geen handhaving, tenzij kwaadwilligheid

* Veel zzp'ers zijn eigenlijk schijnzelfstandigen

Controle & handhaven

Vanaf 1 januari 2020 zijn er gerichte controles, maar er volgen nog geen boetes. Vanaf 2021 gaat de nieuwe regeling in, welke acties er dan worden ondernomen is nog niet duidelijk.

De presentaties zijn gedeeld met de deelnemers en zijn te vinden op het KenniZ portaal.

Heb jij vragen of een financieel of juridische vraagstuk? Neem dan contact op met het secretariaat@kenniz.nl en wij brengen je in contact met onze KenniZ experts.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy