Het coronavirus leidt tot veel vragen van leden van brancheverenigingen, zeker nu het aantal besmettingen in Nederland toeneemt. Diverse organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is belangrijk dat zorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties. Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten met betrekking tot het coronavirus op een rij.

Bekijk ook het nieuwsoverzicht voor het laatste nieuws

 1. Informatie RIVM
 2. Symptomen coronavirus
 3. Preventieve maatregelen
 4. Bezoek aan verpleeghuizen en kwetsbare mensen
 5. Als er een besmetting wordt geconstateerd
 6. Adviezen voor zorgmedewerkers
 7. Voorraad beschermingsmiddelen
 8. Continuïteit bij besmetting
 9. Continuïteit van werk: vragen van werkgevers en werknemers
 10. Protocol
 11. Informatielijnen
 12. Contactpersonen voor u bij ActiZ

      1. Informatie RIVM

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staanDeze informatie is leidend. Er vinden regelmatig updates plaats, soms zelfs dagelijks. Voor uw Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het van belang extra alert te zijn op verandering in casusdefinitie en bijbehorende maatregelen. Op de RIVM site vindt u ook de veel gestelde vragenzoals over het door laten gaan van bijeenkomsten en informatie filmpjes over het coronavirus.

      2. Symptomen coronavirus

Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen wordt de kans kleiner dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. Meer hierover leest u op de website van het RIVM.

      3. Preventieve maatregelen

Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting. Zorg daarom dat de hygiëne richtlijnen nog strikter nageleefd worden. Met name handhygiëne en hoesthygiëne. U zou opvallende instructieposters met pictogrammen kunnen ophangen op diverse plaatsen in uw organisatie, waaronder de (bezoekers)toiletten. Het plaatsen van palen met pompjes met handalcohol bij de entrée van uw locatie is ook een mogelijkheid mits u uiteraard voldoende voorraad heeft.

Op 9 maart heeft het RIVM de oproep gedaan geen handen meer te schudden. Maak dit duidelijk kenbaar voor werknemers, bewoners en bezoekers. Hierkan kan het risico op overdracht aanzienlijk worden verminderd.

      4. Bezoek aan verpleeghuizen en kwetsbare mensen

Verpleeghuizen met besmettingen sluiten voor bezoek

Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant en delen van Limburg, veel nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop) binnen verpleeghuislocaties gevonden. ActiZ erkent en steunt de noodzaak om deze locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn. Eerder deze week riep het kabinet al op om contact met kwetsbare groepen te beperken.

In de praktijk blijkt het moeilijk om het eerdere advies voor verpleeghuizen van een beperking van één bezoeker per dag per cliënt te handhaven. Dit legt gegeven de omstandigheden een onevenredig beslag op de tijd van de medewerkers en dat is niet wenselijk. We vragen begrip voor deze maatregelen die helaas niet te voorkomen zijn. We realiseren ons de impact hiervan op bewoners, familie en naasten.

 • Elke organisatie informeert zelf haar omgeving over de precieze maatregelen die daar noodzakelijk zijn.
 • Binnen de locaties die gesloten worden voor extern bezoek, zullen zorgorganisaties zo goed mogelijk proberen om het verlies van contact met de buitenwereld te compenseren door andere vormen van contact en/of activiteiten aan te bieden.

Op dit moment speelt deze situatie met name in Brabant en delen van Limburg. Het ligt voor de hand deze gedragslijn ook landelijk te volgen. Hierover loopt momenteel overleg met zowel de landelijke GGD als het RIVM.

 • Met betrekking tot dagactiviteiten en dagbesteding, is het advies daar waar kan geen of een zeer beperkt programma aan te bieden. Wanneer dit leidt tot een onevenredige vraag aan mantel- en of thuiszorg zal worden gezocht naar een passende oplossing.

      Spontane hulp

Ouderenzorgorganisaties en medewerkers in de zorg krijgen veel hartverwarmende reacties en steunbetuigingen vanuit de omgeving. Het is erg fijn om te merken hoezeer er meegeleefd wordt! Veel mensen bieden ook spontaan aan te komen helpen en dat wordt erg gewaardeerd. 

Op dit moment is het echter nog belangrijker om zo weinig mogelijk verschillende mensen in verpleeghuizen te laten komen vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners. En verspreiding tegen te gaan.

Mensen die willen helpen kunnen wellicht iets betekenen voor ouderen die thuis wonen in hun directe omgeving. Uiteraard rekening houdend met alle geldende adviezen dus niet bij verkoudheidsklachten of koorts. Als er lokaal behoefte is aan hulp van vrijwilligers zullen zorgorganisaties daar in de directe omgeving om vragen.

      5. Als er een besmetting wordt geconstateerd

Wanneer er toch een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd, is het belangrijk dat adviezen of aanwijzingen van de GGD en RIVM overgenomen worden. Daarom is het belangrijk dat de GGD weet met wie zij in uw organisatie contact op kunnen nemen. Zorgt u dus voor een eenduidige communicatie- en besluitvormingsstructuur binnen de organisatie met heldere verantwoordelijkheden en aanspreekpunten voor de GGD en huisarts.

 • U kunt nu al contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziekten, om alvast af te stemmen.
 • Daarnaast is het belangrijk dat u aangehaakt bent bij de regio’s: zoek contact met het ROAZ (regionaal overleg acute zorg), eventueel samen met of via grotere collega-organisaties in de regio. Klik hier voor een overzicht van de ROAZ organisaties.

Het is van belang om medewerkers goed te informeren over de mogelijke besmettingsrisico’s op het werk, maar ook voor thuis. Dit geldt uiteraard ook voor cliënten en hun netwerk. Een medewerker kan ook verplicht in huisquarantaine moeten of zelfs besmet zijn. Ook dan is snelle actie noodzakelijk om (verdere) verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nieuw behandeladvies voor specialist ouderengeneeskunde binnen zorginstellingen

Beroepsvereniging Verenso heeft een advies opgesteld voor behandeling van COVID-19-patiënten door specialisten ouderengeneeskunde. Dit is gedaan in afstemming met het RIVM, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM), het ministerie van VWS, ActiZ en specialisten ouderengeneeskunde. ActiZ is in overleg met de partijen over nog openstaande vraagstukken rond dit advies. Gezien de epidemie zijn SO’s zo mogelijk nog alerter op een mogelijke uitbraak van COVID-19 binnen een locatie, het is van belang dat zij daarin gefaciliteerd worden. Voor het advies en meer informatie, zie de website van Verenso.

Informatie over isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis

De landelijke adviezen en richtlijnen voor isoloatie zijn niet altijd goed toepasbaar bij doelgroepen zoals mensen met dementie. Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert. Lees tips over isolatie bij dementie

      6. Adviezen voor zorgmedewerkers 

Het advies voor de inzet van zorgmedewerkers dat al van kracht is voor zorgmedewerkers in Noord-Brabant, geldt nu ook voor de rest van het land. Zie ook het Schema corona advies zorgverleners buiten ziekenhuis.

 • Wanneer moeten zorgmedewerkers (met direct of indirect cliëntencontact) thuisblijven?
  • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden): thuisblijven, in overleg met werkgever.
  • Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk?
  • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
  • Als familieleden van zorgmedewerkers nog wel klachten hebben, mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft. 
 • Reis niet naar het buitenland
  • Het landelijke advies voor zorgmedewerkers is om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en geen evenementen te bezoeken (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn).

Het advies is de richtlijnen toe te passen bij alle medewerkers die nodig zijn voor de continuïteit van zorg (RIVM: informatie over coronavirus voor professionals). Voor kantoormedewerkers en anderen gelden de algemene richtlijnen op de RIVM-site, zowel landelijk als specifiek voor Noord-Brabant.

Deelname aan bijeenkomsten

In navolging van VerensoVenVNKNMG en FMS adviseren wij u om uw zorgmedewerkers (met direct of indirect contact met cliënten) tot in elk geval 10 april niet deel te laten nemen aan grotere bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus.

      7. Voorraad beschermingsmiddelen

 • Inventariseer de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat deze achter slot en grendel staan en houd de uitgifte daarvan goed bij.
 • Verstrek informatie over wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingezet. Dat is goed om te weten, om te voorkomen dat ze worden ingezet terwijl dat nog niet nodig is. Zeker als er sprake is van schaarste.
 • Hierbij informatie over het juiste gebruik van beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: ROAZ 

De instellingen die zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen niet op voorraad hebben en deze voor een incidentele besmetting nodig hebben, benaderen hiervoor coördinatoren die per ROAZ zijn aangesteld. Klik hier voor informatie en de actuele lijst met contactgegevens van de coördinatoren.

De ROAZ structuur wordt gebruikt om de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (Ffp1, 2 en 3 maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia en diagnostische testen) zo goed mogelijk te faciliteren zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben hier beschikking over krijgen.

Aansluiting, bij voorkeur via collega-aanbieders, bij één van de 11 ROAZ-regio’s is van belang. Per regio zijn enkele VVT-aanbieders aangesloten, zij coördineren en communiceren verder aan overige zorgaanbieders binnen de regio. In Noord-Brabant is deze structuur inmiddels geborgd. Een actueel overzicht van contactpersonen per regio volgt zo snel mogelijk. 

Schaarse middelen

Naar aanleiding van diverse vragen van leden is met Intrakoop (inkoopcoöperatie voor de zorg) besproken of andere goederenstromen van belang voor het dagelijks leven tot problemen gaan leiden. Intrakoop monitort deze goederenstromen continu en heeft op dit moment nog geen alarmerende signalen hierover ontvangen, met uitzondering van enkele specifieke medicijnen. Wij houden u hierover op de hoogte.

Mondkapjes

Uit berichtgeving van het Rode kruis blijkt dat mondkapjes niet de oplossing zijn om besmetting te voorkomen. In principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers en mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen. Verkeerd gebruik van mondkapjes kan het risico op besmetting zelfs vergroten. Bijvoorbeeld door de buitenkant van het kapje aan te raken na het dragen, of door een mondkapje meerdere malen te gebruiken.

 • Infosheet voorraad persoonlijke hulpmiddelen Het ministerie van VWS heeft een infosheet opgesteld over de voorraad persoonlijke hulpmiddelen.

      8. Continuïteit bij besmetting

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de continuïteit van uw organisatie. Het aantal cliënten dat in huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden niet naar hun werk kunnen komen. Het is denkbaar dat een activiteitencentrum of dagbestedingslocatie tijdelijk moet worden gesloten. Goede voorbereiding is belangrijk.

      9. Continuïteit van werk: vragen van werkgevers en werknemers

Heeft u vragen over het Coronavirus in relatie tot continuïteit van werk? Kijk dan op de site van de AWVN. U kunt daar ook een Handreiking Coronavirus op de werkvloer VNO-NCW MKB-Nederland AWVN vinden.

Zorg voor ouderen en chronische zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. De ruim 400 aangesloten leden van ActiZ staan voor het leveren van goede zorg aan 2 miljoen cliënten (ouderen en chronisch zieken). Voor de continuïteit van deze zorg geldt daarom dat sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik kunnen maken van kinderopvangmogelijkheden. Voor het actuele en complete overzicht van vitale beroepen, zie Rijksoverheid.nl.

Verlof en vakanties zorgmedewerkers

Het is belangrijk continuïteit van zorg te bieden. Bovendien wordt zorgmedewerkers nu dringend geadviseerd niet naar het buitenland te reizen. Als een werkgever, als gevolg van officiële aanwijzingen en richtlijnen rond het coronavirus, een al geplande vakantieperiode van een medewerker wijzigt (of intrekt), dan is de werkgever verplicht de schade die de medewerker als gevolg van deze wijziging lijdt, te vergoeden. Deze verplichting tot schadevergoeding staat zowel in artikel 6.4 lid 4 CAO-VVT als in artikel 7:638 lid 5 Burgerlijk Wetboek. In een later stadium bespreken we of hoe werkgevers deze kosten vergoed kunnen krijgen.

      10. Protocol

 • Velen van u vragen om een protocol. U kunt overwegen het protocol voor de Mexicaanse griep te nemen, aangevuld met het uitbraakprotocol Novovirus. Controleer of het uitbraakprotocol actueel is; beschouw n=1 al als een uitbraak. Zie ook het hoofdstuk uitbraakbeleid in de Handreiking ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie’.
 • Inmiddels hebben een aantal leden een advies voor bedrijfscontinuïteit inzake het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontvangen van Human Capital Care. Dit staat ook op hun website.

Mogelijk voorziet uw huidige continuïteitsplan al in deze situatie, maar het kan handig zijn om dit plan waar nodig te actualiseren op alle bovengenoemde punten en op punten zoals:

 • Continuïteit van de primaire zorg;
 • Waarborgen personele bezetting bij een groot aantal zieke cliënten en/of medewerkers;
 • Continuïteit vitale bedrijfsprocessen.

Landelijke ROAZ structuur en informatie over wat er in de verschillende structuren wordt verwacht

Het ROAZ coördineert de acute zorg, waaronder de capaciteit, in de regio. Aansluiting en contact, met name nu rondom de aanpak van het coronavirus, is essentieel. Klik hier voor een overzicht van de ROAZ organisaties.

In de meeste ROAZ-regio’s is aansluiting van (enkele) VVT-aanbieders geborgd. Deze aansluiting is van belang voor de rol die het ROAZ heeft samen met GGD GHOR voor de coördinatie van verspreiding op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast is aansluiting van VVT-aanbieders van belang voor overleg over de doorstroom en (tijdelijke) opvang van (niet besmette) patiënten uit ziekenhuizen. We zijn met VWS, RIVM, ROAZ en GGD GHOR in gesprek om de directe betrokkenheid van de sector in de landelijke besluitvorming de komende dagen te vergroten.

Bent u lid van ActiZ en heeft u vragen over de aansluiting op de coördinerende netwerken in de regio in verband met het coronovirus? Dan kunt u contact opnemen met Anne Lee Edens, beleidsadviseur ActiZ via 085-0772004of per mail a.edens@actiz.nl.

      11. Informatielijnen

 • Er is naast de RIVM-site ook een landelijk info-nummer beschikbaar voor vragen van burgers: 0800-1351. Leden van ActiZ kunnen bezoekers/familie ook naar dit landelijke infonummer verwijzen. Medische vragen lopen via de eigen huisartsen of intramuraal de specialisten ouderengeneeskunde. In regio’s waar inmiddels sprake is van besmetting wordt bovendien een specifieke informatielijn voor professionals en organisaties ingericht door GGD en ROAZ.
 • Er zijn organisaties die zelf een eigen informatielijn hebben geopend, waar medewerkers en/of familieleden van bewoners vragen kunnen stellen over het beleid van de betreffende organisatie. Zij hebben daarbij de samenwerking gezocht met de arbodienst. 

      12. Contactpersonen voor u bij KenniZ - ActiZ: 

 • Beleidsinhoudelijke vragen?
  Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande punten, dan kunt u contact opnemen met Veronique Tubée, beleidsadviseur ActiZ: 06 21 88 64 23 of v.tubee@actiz.nl 
 • Vragen over coördinatie via ROAZ of GGD?
  Voor vragen omtrent de regionale coördinatie of advies over uw eigen rol in de regio kunt u contact opnemen met Anne Lee Edens, beleidsadviseur ActiZ: 06 10 21 23 65 of a.edens@actiz.nl 
 • Arbeidsrechtelijke vragen?
  Heeft u vragen over het Coronavirus in relatie tot continuïteit van werk? Kijk dan op de site van de AWVN. U kunt daar ook een Handreiking Coronavirus op de werkvloer VNO-NCW MKB-Nederland AWVN vinden.
  Heeft u een vraag die daar niet bijstaat, neem dan contact op met onze partner Eldermans | Geerts: 030 233 2218
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten