Corona Update: Update Petitie PGB Huizen & Corona, Handreiking bezoekregeling, Opstarten dagbesteding/dagbehandeling, PBM gebruik en beschikbaarheid, Routekaart en jouw mening over bezoekregeling met vast bezoektijden, wel of niet wenselijk? 

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
De petitie heeft nu al ruim 380 ondertekenaars! Dit geeft aan dat het onderwerp leeft en dat we met elkaar de krachten moeten bundelen om de PGB Huizen te ondersteunen tijdens de Corona Crisis. 

Op dit moment voeren we al weken samen met BVKZ de gesprekken met VWS. Daarin zijn diverse financiële oplossingen vanuit ons aangedragen, om ook de continuïteitsregeling voor PGB huizen te organiseren via de budgethouder. Dit op verzoek vanuit VWS. Helaas tot op heden geen toezeggingen en het lijkt erop dat VWS de sector verplicht wil stellen voor een (tijdelijk) overgang op ZIN om zo ook voor de PGB Huizen een continuïteitsregeling te garanderen. Geen gunstige ontwikkeling, vinden wij vanuit KenniZ. Aangezien de contractering moeizaam gaat, veel voorwaarden en juridische wijzigingen vraagt. Kortom, dit lijkt ons niet de toegankelijke oplossing. 

Wij blijven in gesprek met VWS en willen graag het gesprek opnieuw aangaan om in gezamenlijkheid te kijken naar een passende oplossing. Een waarbij het 'ondernemerschap' behouden blijft, keuze vrijheid voor de bewoner en niet onnodig veel 'administratieve' rompslomp oplevert. 

Graag delen wij met jullie de tussentijdse samenvatting en uitkomsten van de petitie. 
Samenvatting petitie 'Oproep Corona Hulp voor de PGB Huizen'
Handreiking bezoekregeling verpleeghuiszorg 

Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.
 

Voortgang bezoekregeling
De voorwaarden voor bezoek gelden op dit moment tot 15 juli. De partijen die betrokken zijn bij de handreiking - Verenso, V&VN, Alzheimer Nederland, LOC waardevolle Zorg, ZorgthuisNL, NIP en ActiZ- hebben eerder al aangegeven niet gelukkig te zijn met de harde datum van 15 juli. Deze partijen pleiten ervoor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan één harde datum. Zorgorganisaties zouden samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VAR/PAR en de regiebehandelaren, zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is waarbij zij zich uiteraard houden aan de in de handreiking geschetste randvoorwaarden en fasering. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de verschillen tussen organisaties en locaties in de praktijk. Organisaties kunnen daardoor de bezoekregeling op een verantwoorde en gefaseerde manier uit voeren, ook als er onverhoopt sprake is van nieuwe besmettingen of andere problemen waardoor bijsturing nodig is.

Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen was ook het pleidooi van ActiZ in het Algemeen Dagblad gisteren. Minister De Jonge (VWS) zei tijdens het persmoment gisteren avond niet uit te sluiten dat bewoners van verpleeghuizen eerder dan half juli meerdere bezoekers mogen ontvangen. Komende week vindt nader overleg plaats over verantwoord maatwerk.

De handreiking over bezoek zegt ook iets over het al dan niet maken van een wandeling buiten de instelling door of met bewoners. Daarbij gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM. 1,5 meter afstand, algemene hygiëne en drukke plekken vermijden. Omdat de situatie kan verschillen per bewoner, locatie en organisatie, is het aan de zorgorganisatie om hier beleid over af te spreken in samenspraak met cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en de regiebehandelaar. De handreiking kan daar richting en hulp in bieden maar is geen aanwijzing of kader.

Handreiking bezoekregeling verpleeghuiszorg

Dagbesteding en dagbehandeling
In de kamerbrief die minister de Jonge vorige week aan de Kamer stuurde, wordt naast de verruiming van de bezoekregeling ook aandacht besteed aan dagbesteding en dagbehandeling. Concreet staat in de brief:

“Op veel plaatsen is dagbesteding door aanbieders vanwege de kans op besmettingen opgeschort. Hoe dagbesteding gecontinueerd kon worden is beschreven in de richtlijn dagbesteding. Dat brengt veel mantelzorgers in een belastende situatie, bijvoorbeeld voor mantelzorgers van ouderen met dementie. Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden.”

In de Kamerbrief worden uiteraard ook de randvoorwaarden genoemd zoals die gelden bij de verruiming van de bezoekregeling (geen besmettingen op de betreffende locatie, handhygiëne, 1,5 meter, PBM etc.).

Over vervoer van en naar de dagbesteding wordt in de kamerbrief het volgende gezegd:

Er wordt gewerkt aan een protocol om per 1 juni collectief vervoer per taxi weer op te starten. Bij een boeking en ook direct voor aanvang van de rit zullen vragen over de gezondheid aan de passagier (of begeleider) worden gesteld. Uitgangspunt voor collectief vervoer is verder dat chauffeur en passagiers de noodzakelijke beschermingsmaatregelen in acht nemen. In lijn met de verplichting die in het openbaar vervoer geldt, zal tijdig voor 1 juni worden bezien of een verplichting voor mondkapjes zal worden ingevoerd, afgestemd op de gezondheidssituatie van de cliënt. Voor passagiers voor wie het dragen van een mondkapje geen reële optie is, wordt een alternatieve invulling uitgewerkt, zoals individueel vervoer. Het is de ambitie om ook het bovenregionaal sociaal recreatief vervoer Valys per 1 juni weer te hervatten. In overleg met de uitvoerder van Valys, Transvision, wordt bezien hoe deze hervatting op een verantwoorde wijze vorm kan krijgen.”

Het ministerie van VWS is zich er overigens van bewust dat veel aanbieders ook nu al alternatieve vormen van dagbesteding (en in afgeleide ook voor dagbehandeling) hebben georganiseerd. Net als de verruiming van de bezoekregeling kost het herstarten van dagbesteding de nodige tijd en inspanning. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Bovendien is de situatie per locatie erg verschillend en zijn er extra kosten door kleinere groepen en extra inzet van medewerkers en materialen. Komende week vindt nog nader overleg plaats met het ministerie van VWS over de aanpak en de verwachtingen dienaangaande. Nadere info volgt zodra er meer bekend is.

Handreiking ‘PBM buiten het ziekenhuis’
Door laagdrempelig testbeleid voor cliënten in instellingen, zorgmedewerkers en risicogroepen én de heldere richtlijnen voor PBM gebruik kunnen zorgmedewerkers veilig werken. Toch zijn er situaties waarin snel handelen vereist is en waarin het onduidelijk is of PBM gebruikt moeten worden. Of situaties die bij zorgmedewerkers een ‘niet pluisgevoel’ oproepen vanwege angst voor corona-besmetting. In deze gevallen kunnen zorgmedewerkers, volgens de richtlijn van het RIVM, op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van de uitgangspunten in de richtlijn en toch gebruik maken van PBM. V&VN heeft een handreiking gepubliceerd die zorgprofessionals ondersteunt bij het maken van die professionele afweging.
Hergebruik van isolatiekleding
Het RIVM heeft de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om te bepalen op welke wijze persoonlijke beschermingsmiddelen eventueel hergebruikt kunnen worden. Vanuit de ziekenhuizen zijn voor de reiniging van isolatiekleding logistieke routes opgezet, afhankelijk van de regionale/lokale situatie kunt u daar als VVT bij aansluiten. Binnenkort volgt op Actiz.nl nadere informatie over locaties, capaciteit en logistiek per regio. Het ROAZ verzamelt deze informatie in uw regio. Op regionaal niveau zijn al verschillende instellingen die elkaar helpen en eigen sterilisatieapparatuur beschikbaar stellen om hergebruik van PBM mogelijk te maken. Het is daarbij wel belangrijk dat instellingen zowel vooraf als achteraf de hergebruikte beschermingsmiddelen controleren op kwaliteit en functionaliteit.

PBM gebruik en beschikbaarheid
Eerder hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het gepast gebruik van PBM. Er bleek veel twijfel over de juistheid en duidelijkheid van de geldende RIVM-richtlijnen. Sindsdien heeft het RIVM de richtlijnen aangepast waarbij er meer ruimte is gekomen voor de professionele afweging omtrent de inzet van PBM. Inmiddels heeft het RIVM twee filmpjes gemaakt waarin de achtergronden bij de richtlijnen worden toegelicht. Het eerste filmpje gaat over het virus zelf en de verspreiding. Het andere gaat filmpje over goed gebruik van PBM.

Ondanks de toegenomen beschikbaarheid van met name mondmaskers, krijgen we nog af en toe signalen over schaarste en incidenteel over twijfelachtige kwaliteit. Mede daarom wijs ik u graag nogmaals op de mogelijkheid om naast uw eigen inkoopkanalen gebruik te maken van het portaal van Mediq waar u PBM kunt bestellen om volgens de richtlijnen te kunnen werken. Schorten en incidenteel ook handschoenen blijven schaars. Mondmaskers en spatbrillen zijn beschikbaar.

Routekaarten
Als leidraad voor de verdere verruiming en ontwikkeling van diverse maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid heeft het ministerie van VWS een Routekaart gepubliceerd. Die routekaart geeft op hoofdlijnen en onder allerlei randvoorwaarden de richting aan waar VWS in denkt. 

Bezoekregeling met vaste bezoektijden: Wel of niet gepast? 

KenniZ ziet verschillende zorgen en draaiboeken voorbij komen, als het gaat om de bezoekregelingen. Daarbij gaan ook een aantal zorginstellingen vaste bezoektijden hanteren (zoals 30 min s'morgens, s'middags en s'avonds en alleen op afspraak). Argumenten die daarbij de basis vormen zijn: De prikkelarme periode heeft onze bewoners goed gedaan en dit zetten wij graag voort, ook na de corona periode. Echter, familie is daardoor erg verontwaardigd en missen de 'vrijheid' om hun vader/moeder te bezoeken wanneer ze dit wensen. Is dit een wenselijk ontwikkeling binnen de kleinschalige zorg? 

Wat vindt jij hiervan? Is dit wenselijk? Hoe pak jij dit nu aan met familie/mantelzorgers? Geef hier je mening en suggesties.
Geef hier jouw mening / idee / opmerking
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten