Kwaliteitskaders binnen de zorgsectoren

Het hoofddoel van de zorg is een zo goed mogelijk bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt, door een optimale interactie tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie in het zorg- en behandelproces. De zorgorganisatie draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden en middelen (personeel, leren en ontwikkelen, veiligheid, informatie, financiën en fysieke omgeving) om dit hoofddoel te bereiken. De cliënt bepaalt binnen de gegeven kaders hoe zorgverleners en zorgorganisatie zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het is dan ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven?
 
Binnen de diverse zorgsectoren zijn er (nieuwe) kwaliteitskaders van kracht of worden op dit moment ontwikkeld: 
- Verzorging & Verpleging: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017
- Gehandicaptenzorg: Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
- Wijkverpleging: Contouren Kwaliteitskader Wijkverpleging (2017 - in ontwikkeling) 
- Jeugdzorg: Kwaliteitskader Jeugd 2016
- Geestelijke gezondheidszorg: Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017

 

Model en thema’s binnen kwaliteitskaders

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige zorg betekent en hoe de zorg verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van zorg; 
  • Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken; 
  • Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop. 

De focus van het kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering. Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties.
  • Elke zorgorganisatie moet in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de basisveiligheid. Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Voor nu gelden nog de indicatoren basisveiligheid van 2016, maar hier ligt een 'ontwikkelopdracht aan het veld'. voor 2017 geldt: Meetinstrument - indicatoren basisveiligheid in register Zorginzicht.nl
  • Voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader wordt een stuurgroep ingesteld.

Het Kompas van het kwaliteitskader: 

kwaliteitskader VV kopie

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy